Головна » Початкова освіта

Початкова освіта

Початкова школа  –  фундамент якісної шкільної  освіти                   

                                                                

Велика виховна  сила  школи
народжується там, де у людини,
перед якою тільки відкривається
життя, є улюблений учитель.
В.Сухомлинський

 

     Молодший шкільний вік, як жодний інший етап шкільної освіти, особливо багатий ресурсами, які треба вчасно виявити, підтримати й розвинути. Молодших школярів відрізняє особлива пластичність і вразливість, готовність сприймати і емоційність.

     Виняткову роль у навчанні і вихованні молодшого школяра відіграє перший учитель. «Особистість виховує особистість» – це азбука виховного процесу. Особистісні якості педагога надають процесу навчання цінніснозначущу спрямованість і своєрідність впливу через індивідуальну культуру спілкування, поведінку, почуття тощо. Саме вчитель початкових класів, за умови якісної професійної підготовки, спроможний упродовж чотирьох років співпраці з дитиною якісно та результативно розвивати її особистість, вибудовувати виховний процес на засадах особистісно орієнтованої педагогіки, ураховуючи інтереси, потреби, потенційні можливості вихованця.

     Систему початкового навчання району складають 11 ЗНЗ І-ІІ ступеня, 23 ЗНЗ І-ІІІ ступеня, в тому числі: Підгайцівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступенів-гімназія»,  Рокинівський навчально-виховний комплекс. В цих навчальних закладах функціонує 184  класи комплекти, в яких навчається 3284 учні, з них 9 – за  індивідуальною формою навчання та 9 – на інклюзивному навчанні.

     Навчально-виховний процес у початковій школі Луцького району забезпечують 191 вчитель. Із них:

97 педагогів – спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії
36 педагогів – спеціалісти І кваліфікаційної категорії
10 педагогів – спеціалісти ІІ кваліфікаційної категорії
48 педагогів  з кваліфікаційної категорією ”спеціаліст”.
З педагогічним званням ”Старший учитель” – 38, ”Учитель-методист” – 5.

     Вчителі початкових класів працюють над вирішенням проблеми «Компетентнісний підхід до навчання молодших школярів як умова забезпечення якісної початкової освіти». Упроваджуючи компетентнісний підхід у навчально-виховний процес початкової школи педагоги району спрямовують свою діяльність на вирішення таких проблемних завдань:

– забезпечення поетапної реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти та нових навчальних програм;
– реалізація завдань наступності та перспективності між дошкільною та початковою та середньою ланками освіти;
– створення сприятливого середовища для розвитку пізнавальних інтересів кожного учня та творчої атмосфери на уроці та в позаурочний час;
– оволодіння молодшими школярами ключововими компетентностями, які передбачають їх особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток;
– пошук оптимальних шляхів підвищенняе фективності уроку;
– активне використання в освітньому процесі інтерактивних та інформаційно-комунікаційних технологій як засобу розвитку творчого мислення молодших школярів;·
– використання системного підходу до організації роботи із здібними та обдарованими учнями, через
залучення їх до участі у конкурсах, змаганнях;
– поширення здоров’язбережних технологій у навчально-виховному процесі; ·
– зміцнення навчально-матеріальної бази кабінетів початкових класів, поновлення їх виготовленими наочними посібниками, роздатковим матеріалом.

     Підвищення  кваліфікації є необхідною умовою особистісного і професійного зростання педагога. У цьому полягає специфіка його праці: поповнювати запас знань і умінь упродовж життя.

     Одним із ефективних шляхів підвищення рівня професійної майстерності педагогів є організація методичної роботи, яка забезпечує варіативність і безперервність самоосвіти, формує особисту спрямованість учителя до самовдосконалення професійної діяльності. Безперервна освіта робить педагога гнучкішим і мобільнішим, здатним швидко адаптуватися до зовнішніх змін. У районі створена модель системи методичної роботи з учителями початкових класів, яка включає в себе такі компоненти, як цільовий, змістовий, процесуальний  та результативний.

ПОСИЛАННЯ НА САЙТИ

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake